Database

PostgreSQL 安裝

更新 homebrew

1
brew update & brew upgrade

安裝 PostgreSQL

1
brew install postgresql

建立 PostgreSQL

1
initdb /usr/local/var/postgres

閱讀全文